Kraina Twórczości

Regulamin

 1. Serwis internetowy ERCKIDS, dostępny pod adresem internetowym www.erckids.eu oraz https://erc-kids.elms.pl/ , prowadzony jest przez Kreatikon Sp. z o.o. z siedzibą w Bibice (kod 32-087) ul. Na Czekaj 8i/1 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000672476 o kapitale zakładowym 6200 zł NIP 5130249203 REGON 366981721.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z serwisu i określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.


Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Sprzedawca – Kreatikon Sp. z o.o. z siedzibą w Bibicach przy ul. Na Czekaj 8i/1 kod pocztowy 32-087 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000672476 o kapitale zakładowym 6200 zł NIP 5130249203 REGON 366981721.


Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.


Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.erckids.eu oraz https://erc-kids.elms.pl/


Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.


Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


Konto - konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.


Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.


Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


Ebook – książka w postaci elektronicznej mająca postać pliku elektronicznego, zapisanego w jednym z formatów MOBI, EPUB lub PDF. PDF – format zapisu Ebooka charakteryzujący się sztywnym podziałem na strony. 


Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.


Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania.


Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 1

Postanowienia wstępne

§ 2
Definicje

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Na Czekaj 8i/1 32-087 Bibice

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@krainatworczosci.pl/

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 502 949 099

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 87 1050 1100 1000 0090 8016 5328

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9 - 17

§ 3

Kontakt z Serwisem

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową:
  Chrome 65.0.3325 lub nowsza,
  Internet Explorer, w wersji 11 lub nowszej,
  Firefox 57.0 lub nowsza

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. minimalna rozdzielczość ekranu 1440 x 900 pikseli

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu pod adresem www.erckids.eu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu pod adresem https://erc-kids.elms.pl/ możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 3. Klient dokonując zamówienia zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji pod adresem https://erc-kids.elms.pl/rejestracja.html Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1.1. adres e-mail użytkownika
  1.2 hasło proponowane przez użytkownika
  1.3 zaznaczenie checkboxa dotyczącego zaznajomienia się z regulaminem i polityką prywatności
  1.4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonywania zakupów.

 2. Założenie Konta w Serwisu jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 5. Korzystanie z serwisu https://erc-kids.elms.pl bez założenia konta nie jest możliwe, chęć zakupu bezpośredniego można zgłosić pod adresem biuro@krainatworczosci.pl

 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  6.1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne,wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  6.2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,
  6.3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Korzystając z Serwisu Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  7.2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń mogących wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,
  7.3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam)
  ,7.4. zabezpieczenia swoich urządzeń, za pomocą których składa zamówienia,w programy antywirusowe oraz programy zapewniające aktualizacje oprogramowania.

§ 6

Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Zalogować się do Serwisu

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia klikając w grafikę dotyczącą Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Wykup dostęp do szkolenia

 3. Wypełnić Formularz zamówienia zawierający nazwę produktu i cenę poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu oraz zaznaczenie „checkboxa” dotyczącego regulaminu i polityki prywatności Sprzedającego tj. Kreatikon Sp. z o.o.

 4. Wcisnąć przycisk „Tak, kupuję teraz”

 5. Na stronie obsługiwanej przez DotPay Sp. z o.o. wybrać metodę i kanał płatności a także podać imię, nazwisko i adres e-mail.Zaakceptować poprzez zaznaczenie checkboxa:
  5.1. znajomość regulaminu i polityki prywatności operatora płatności – DotPay Sp. z o.o.
  5.2. przetwarzanie danych kontrahenta przez Dotpay sp. z o.o. (KRS 0000700791), 30-552 Kraków

 6. Opcjonalną zgoda na wykorzystanie danych do celów marketingowych Dotpay sp. z o.o. (KRS 0000700791), 30-552 Kraków, nie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia transakcji w Serwisie.

 7. Kliknąć przycisk “Płacę” z podaną kwotą oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 8. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 9. Ceny produktów w Serwisie podane są w kwotach brutto i walucie polski złoty.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Metodą dostawy dla klienta jest uruchomienie dostępu do plików szkoleniowych po opłaceniu transakcji.
  Wykupiony dostęp do plików jest realizowany pod adresem:https://erc-kids.elms.pl/

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  Płatności elektroniczne
  Płatność kartą płatniczą.
  Przelew pocztowy (wydruk blankietu w PDF)
  inne metody jak BLIK czy SkyCash

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu po wyborze przycisku „ Tak, kupuję teraz”

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Produkt zostanie udostępniony Kupującemu na jego koncie w Serwisie w ciągu jednego dnia roboczego po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 6. Dostawa Produktu odbywa się bez limitu terytorialnego gdyż plik udostępniony jest na koncie Kupującego.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Konsument jest powiadamiany e-mailowo że dostęp do kursu następuje przez dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 pkt. 13. w tej sytuacjie kupującemu nie przysługuje odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Konsumentowi dostępu do treści Serwisu.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i objęte są ochroną przewidzianą przez te przepisy.

 2. Treści dostępne w Serwisie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.

 3. Klient uprawniony jest do korzystania z zakupionych treści tylko na użytek własny i w granicach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i w udzielonej licencji.

 4. Warunki udzielonej licencji wynikają z niniejszego Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych treści, które mogą się różnić między sobą.

 5. Klient może wprowadzać zakupione treści do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.

 6. Klient nie jest uprawniony do:
  6.1. ingerowania w zakupione treści ,
  6.2. wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania treści lub jej fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie,
  6.3. usuwania technicznych zabezpieczeń treści, w szczególności Znaku wodnego,
  6.4. wykorzystywania treści w celach komercyjnych,
  6.5. oddawania treści w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim.

 7. Klient nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

 8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie od kupowanych treści w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.

 9. W przypadku wykrycia przez Serwis działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do treści, Sprzedający może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

Ochrona Praw Autorskich oraz Licencja

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja może być złożona w szczególności gdy:
  2.1. Klient nie otrzyma linku dostępowego oraz informacji o sposobie jego pobrania w terminie 12 godzin od ustalonego terminu dostawy. (par. 10 pkt. 2 niniejszego regulaminu)
  2.2. otrzymany plik okaże się uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe.

 3. Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej wysyłając reklamacje na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej info@krainatworczosci.pl

 4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni wymieni treści na wolne od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Jeżeli Klient nie wskaże innej formy - zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.

 6. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania treści. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ oraz http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php , http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  2.1. zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2.2.realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2.3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2.4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2.5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2.6. wysyłka newslettera i kontakt w celach marketingowych, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego które to podmioty gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie procedury.
  3.1. Dane Użytkowników serwisu, którzy zaznaczą checkbox "tak wyrażam zgodę na przetwarzenie danych do celów marketingowych Kreatikon oraz firm współpracujących" będą także przetwarzane do celów przekazywania informacji handlowych partnerów biznesowych Kreatikon w także używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celu marketingu bezpośredniego.

 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera

 7. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.

 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem : https://www.krainatworczosci.pl/polityka-prywatnosci

§ 13

Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2020

§ 14

Postanowienia końcowe

Nie czekaj!

Zamów pakiet informacji o wybranej usłudze.

Masz pytania?

+48 502 949 099

INFO@KRAINATWORCZOSCI.PL

NR KONTA: 87 1050 1100 1000 0090 8016 5328

$

*Polityka Prywatności

Nie czekaj!

Zapytaj o zajęcia Krainy Twórczości

Masz pytania?

+48 502 949 099

INFO@KRAINATWORCZOSCI.PL

NR KONTA: 87 1050 1100 1000 0090 8016 5328

$

*Polityka Prywatności