Kraina Twórczości

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Kreatikon Sp. z o.o. z siedzibą w Bibicach informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kreatikon Sp. z o.o. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jestKreatikon Sp. z o.o. ul. Na Czekaj 8i/1 32-087 Bibice

KRS: 0000672476, NIP: 5130249203


2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: info@krainatworczosci.pl


3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:


a) w celu świadczenia usług edukacyjnych oraz informowania drogą elektroniczną– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,


b) w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych z zakresu działań pod marką „Kraina Twórczości”oraz „Zawody Przyszłości” – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,


c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,


d) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,


e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:


a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,


b) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,


c) operatorzy pocztowi i kurierzy,


d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,


e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


5. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani nie będzie sprzedawać Państwa danych do podmiotów komercyjnych.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:


a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy,


b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,


c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,


d) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (e) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit.


e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.


7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres 32-087 Bibice ul. Na Czekaj 8i/1 lub elektronicznej (wiadomość email na adres info@krainatworczosci.pl


8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług edukacyjnych.

Nie czekaj!

Zamów pakiet informacji o wybranej usłudze.

Masz pytania?

+48 502 949 099

INFO@KRAINATWORCZOSCI.PL

NR KONTA: 87 1050 1100 1000 0090 8016 5328

$

*Polityka Prywatności

Nie czekaj!

Zapytaj o zajęcia Krainy Twórczości

Masz pytania?

+48 502 949 099

INFO@KRAINATWORCZOSCI.PL

NR KONTA: 87 1050 1100 1000 0090 8016 5328

$

*Polityka Prywatności
*Regulamin